Thứ sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2017
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com

Bắn nghiệm thu tên lửa cải tiến: "Rồng lửa" diệt gọn mục tiêu

go top